کد مطلب: 26727

برگزاری اولین نشست علمی پژوهشی مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی نهج البلاغه

شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

اوّلین نشست علمی پژوهشی مرکز پژوهش و مطالعات تخصصی نهج البلاغه با حضور جناب آقای دکتر احد فرامرز قراملکی و اساتید شورای پژوهشی با موضوع جایگاه و نقش تفکر منطقی در بحث تربیت در روز شنبه 1398/2/14 به مدّت یک ساعت و سی دقیقه برگزار گردید.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار