کد مطلب: 22313

سالنامه جلوه های صدق در کلام و سیره علوی (علیه السلام)

سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

سالنامه جلوه های صدق در کلام و سیره علوی (علیه السلام)

مدرسه علمیه حضرت خدیجه )سلام الله علیها( در راستای برگزاری پژوهش گروهی سالانه خود با هدف ارتقاء
سطح دانش طلاب نسبت به مسائل اجتماعی و توانمندسازی آنان در شناسایی نیازهای پژوهشی روز و
همچنین تلاش علمی برای تأمین آن نیاز ما بر مبنای متون دینی؛ به یاری و مدد الهی یازدهمین
») جلوه های صدق در کلام و سیره علوی )علیه السلام « پژوهش گروهی و همایش سالانه خود را با عنوان
برگزار نمود. هر ساله پس از انتخاب موضوع،علاوه بر فعالیت های داخلی برای طلاب، دبیرخانه همایش با
درج اطلاعیه ای، پژوهش های محققین در رابطه با موضوع پژوهش را فراخوان می کند و در پایان سال
مجموعه دستاوردهای این فرایند پژوهشی را در قالب همایش ارائه کرده و یافتههای علمی آن را در
سالنامه موضوعی رضوان تنظیم و تدوین می نماید
در سال جاری نیز به یاری خداوند و عنایت امیر مومنان )علیه السلام( پس از انتخاب موضوع جلوه های صدق
در کلام و سیره علوی )علیهالسلام( "طی یک فراخوان گسترده"مقالات پژوهشی، وبلاگ نویسی با موضوعات
انواع ،آثار ،موانع ،خاستگاههای صدق،در عرصههای مختلف )فردی، خانوادگی، سیاسی، اقتصادی،
مدیریتی، دینداری، حکومتی (. جمع آوری شده و پس از ارزیابی، آثار برتر در همایش ارائه شد واینک
یافته های علمی این همایش، متشکل از گزارش مصاحبه با اندیشمندان؛ خلاصه مقالات همایش؛ متن
سخنرانی ها، در این مجلد ارائه شده و در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد ضمناً دبیر خانه همایش به
منظور ارتقاء و بهبود همایش های بعدی از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان استقبال می کند

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار