کد مطلب: 22144

سالنامه حقوق در نهج البلاغه

چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶

مدرسه علمیه حضرت خدیجه )سلام الله علیها( در راستای برگزاری پژوهش گروهی سالانه خود با هدف ارتقاء سطح دانش طلاب نسبت به مسائل اجتماعی و توانمندسازی آنان در شناسایی نیازهای پژوهشی روز و همچنین تلاش علمی برای تأمین آن نیاز ما بر مبنای متون دینی؛ به یاری و مدد الهی دوازدهمین پژوهش برگزار نمود. هر ساله پس از انتخاب » حقوق درنهج البلاغه « گروهی و همایش سالانه خود را با عنوان موضوع، علاوه بر فعالیت های داخلی برای طلاب، دبیرخانه همایش با درج اطلاعیه ای، پژوهش های محققین در رابطه با موضوع پژوهش را فراخوان می کند و در پایان سال مجموعه دستاوردهای این فرایند پژوهشی را در قالب همایش ارائه کرده و یافته های علمی آن را در سالنامه موضوعی رضوان تنظیم و تدوین می نماید. در سال جاری نیز به یاری خداوند و عنایت امیرمومنان )علیه السلام( پس از انتخاب موضوع و تدوین طرح پژوهش گروهی سالانه، در عرصه اجرا، طی یک فرایند مشارکتی با همکاری مرکز تحقیقات امام علی)علیه السلام( و 3 مدرسه علمیه خواهران، فراخوانی برای دریافت مقالات در دو حیطه اساتید و طلاب ارائه گردید ضمنا به منظور ترویج آموزه های علوی از طریق فضای مجازی؛ طراحی کانال، برای ارائه پیام های روزانه علوی به مسابقه گذاشته شد. پس از دریافت مقالات و ارزیابی آن ها، آثار برتر در همایش ارائه شد. به علاوه به منظور تبادل نظر عمیق تر، پنل های تخصصی در زمینه حقوق نیز در ادامه همایش برگزار گردید واینک یافته های علمی این همایش، متشکل از گزارش مصاحبه با اندیشمندان؛ خلاصه مقالات همایش؛ متن سخنرانی ها و گزارش پنل های تخصصی در این مجلد ارائه شده و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد. ضمناً دبیر خانه همایش به منظور ارتقاء و بهبود همایش های بعدی از نظرات و پیشنهادات اندیشمندان استقبال می کند.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار