کد مطلب: 25915

جلسه پژوهشی با حضور آقای دکتر دلشاد

یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷

جلسه پژوهشی مدرسه با حضور مدیریت محترم و آقای دکتر دلشاد برگزار گردید.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار