کد مطلب: 22233

سبك دوستي ودوست يابي درآموزه هاي اسلام وآسيب شناسي آن درفضاي مجازي

سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

سبك دوستي ودوست يابي درآموزه هاي اسلام وآسيب شناسي آن درفضاي مجازي

برقراری یک دوستی مناسب مطابق با اعتقادات و موازین اسلامی که از ضروریات آموزه های دینی ماست پرداخته شود.از آنجا كه دوست تاثير مهمي در الگو پذيري فرد در ابعاد مختلف اخلاق،اعتقادات و راه وروش زندگي دارد،لذا گاهي سعادت و يا شقاوت فرد در گرو چگونگي انتخاب دوست است، از اين رو انتخاب دوستي شايسته از ضروريات است .لذا سعي شده است به سوالاتي مانند معيارهاي انتخاب دوست از ديدگاه اسلام،ميزان حد و مرز متعارف و متناسب دوستي ها در زمان حال و فضاي مجازي و همچنين آسيب هايي كه ممكن است در فضاي مجازي در دوستي ها به وجود آيد،پاسخ داده شود. مطالب به روش تحقيق كتابخانه اي با استفاده از فيش برداري از متون مكتوب و غير مكتوب جمع آوري و تنظيم شده است.در دنياي امروز فضاي مجازي سبك متفاوتي از دوستي ها را رواج داده كه هم زمان با آنكه براي كاربران خود امكانات و فرصت هاي مناسبي را ايجاد مي كند اما آسيب هايي را در ابعاد مختلف اعتقادي،اخلاقي و فرهنگي در پي دارد.از ديدگاه اسلام دوستي و محبتي ايده ال است كه انسان ساز بوده و موجب كمال و نيك بختي دنيوي و اخروي انسان گردد.آنچه مهم است آسيب شناسي اين فضا در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي و ارائه راهكارهاي مناسب و قابل اجرا در اين زمينه مي باشد كه مطابق با معيارهاي اسلامي باشد،از جمله اين راهكارها آگاهي از تهديدها و چالش هاي دوستي مجازي و برگزاري جلسات آموزشي جهت تبليغ و تقويت روحيه ملي همراه با برجسته تر شدن نقش هدايتي دين در زندگي ساده و سالم ايراني-اسلامي است.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار