کد مطلب: 16539

رؤیا و حجیت آن

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴

منام یا نوم؛ به خواب رفتن؛ ولی رؤیا خواب دیدن است؛ در واقع منام مقدمه ی رؤیا است. حال اگر انسان بخواهد رؤیای صادقه داشته باشد و آثار مطلوبی بر آن مترتب شود؛ باید درهنگام خوابیدن مؤدب به آدابی باشد که او را به این مقصد برساند

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار