کد مطلب: 16492

موانع اجتماعی تحقق دینداری و راههای مقابله با آن

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

بشر به عنوان اشرف مخلوقات الهی باید روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کند! زیرا این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده، و دگرگونی در آفرینش الهی نیست. به علاوه خداوند انسان ها در قبائل و گروه ها آفریده و این امر نیز از گرایشات فطری انسان است اما گاهی این حیات اجتماعی بعد دینداری را با موانعی در حوزه باورها و اعتقادات مانند: جهل اجتماعی ، پیروی از سنتهای غلط ، تقلید کورکورانه و... و همچنین موانعی در حوزه رفتار و عملکرد شامل: ترویج فساد اجتماعی ، ترک امر به معروف و نهی از منکر و... روبرو می کند.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار