کد مطلب: 8436

گزیده ای از کلام استاد سید کاظم ارفع در مورد سیره علمی حضرت امیر

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۲

سیره ی حضرت در زمینه صدق مربوط به گفتار نیست بلکه در همه ابعاد وجودی ایشان صداقت را می توان مشاهده نمود، در رفتار حضرت با خدای خود دوگانگی ملاحظه نمی شود.
برای شناخت مولی الموحدین امیرالامومنین ظرف وجودی ما انسان ها کوچک تر از آن است که بتوانیم حضرت را آنگونه که هست، بشناسیم. ولی به اندازه بضاعت خودمان می توانیم در شناخت معرفت امامان که در راس آنها امیرالمومنین(ع) است به وظیفه و تکلیف شرعی الهی خود عمل کنیم.
ابعاد وجودی و شخصیت حضرت آن قدر وسیع است که اگر بخواهیم فهرستی برای ابعاد وجودی، معنوی، اخلاقی، حکومتی و رهبری ایشان ترسیم کنیم و بنویسیم باید صدها جلد کتاب فهرست کنیم و بنویسیم.
سیره حضرت در زمینه صدق مربوط به گفتار نیست بلکه در همه ابعاد وجودی ایشان صداقت را می توان مشاهده نمود، در رفتار حضرت با خدای خود دوگانگی ملاحظه نمی شود. حضرت علاوه بر این که خودشان انسان کامل هستند در تشکیل حکومت حتی در دوران قبل از آن نیز به گونه ای رفتار می کردند که تاریخ صداقت ایشان را گواه است. به طوری که جرج جرداق مسیحی ها اذعان به این مطلب داشته که تنها حکومتی که را که صداقت را در آن مشاهده می کنی حکومت علی(ع) است. حکومت داری ایشان بر پایه صدق پایه ریزی شد برخلاف حکومت های عصر ایشان که با عوام فریبی و مردم فریبی بنیان شده بود.
حضرت امیر در تمام ابعاد (اعتقادی، حکومتی، اجتماعی و...) که یک انسان برای رشد و تعالی نیاز دارد خط مشی را نشان داده است

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار