کد مطلب: 22264

رشوه و پیامدهای آن از منظر فقه و علوم اجتماعی

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

رشوه و پیامدهای آن از منظر فقه و علوم اجتماعی

رشوه از جمله جرائم عمومی است که دارای دو طرف راشی و مرتشی است. که در منابع مختلف به صورت کلی به آن پرداخته شده است، لیکن هیچگاه تعریف دقیقی از آن همراه با پیامد ها و راه کار های آن ارائه نشده است، از این روی در این پایان نامه از یک سو رشوه را از منظر فقه با توجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین، و از سوی دیگر به آثار، پیامد ها و راه کارهای رشوه در سطح جامعه و همچنین در علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این بین از ادله حرمت رشوه، اقسام، و آثار و پیامد ها و راه کار های آن هم غافل نبودم.

تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این پایان نامه به یک دید جامع برسد و پس از آن به تحلیل درستی از رشوه برسد.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار