کد مطلب: 22261

آسیب شناسی روابط اجتماعی از منظر سوره حجرات

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

آسیب شناسی روابط اجتماعی از منظر سوره حجرات

در یک دسته بندی ساده،مجموعه آیات قرآن کریم،عهده دار بیان معارف و احکام الهی در چهار حوزه روابط انسان با خودش،با انسان های دیگر،با هستی و با خداوند متعال هستند.در راستای این تقسیم بندی،آیات سوره حجرات بیان کننده و در نگاهی عمیق تر،تبیین کننده اصول و چارچوب روابط بین فردی اعضای جامعه است.

 هدف در این مجموعه، تحلیل محتوایی سوره حجرات در حوزه تعاملات اجتماعیمی باشد ،موارد مهمی نظیر،نحوه تعامل و ارتباط با رهبری و مدیریت راهبردی جامعه اسلامی،اصول حاکم بر تعامل و ارتباط بین فردی اعضای جامعه (تقریبا با قابلیت تعمیم تمام سوره حجرات)،عوامل مختل کننده مناسبات و امنیت اجتماعی و در سطحی بالاتر،اخوت و برادری دینی،درگیری های اجتماعی و عواملی که منجر به تخریب هویت و شخصیت اجتماعی می شود را در بر می گیرد.

 در این پایان نامه به آسیب های روابط اجتماعی از دیدگاه این سوره پرداخته می شود که در همان چهار حوزه مطرح شده در روابط انسانی مورد بررسی قرار می گیرد. و این فصل ممیز پایان نامه موجود با سایر کارهایی است که در زمینه سوره حجرات با روش تحقیقی کاربردی صورت گرفته است که در ساختار، شش فصل ارائه می گردد.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار