کد مطلب: 22259

شرح مکانیسم زمین‏ لرزه‏های مخرّب و مصادیق معنایی و عملکردی آن در کلام الله مجید

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

شرح مکانیسم زمین‏ لرزه‏های مخرّب و مصادیق معنایی و عملکردی آن در کلام الله مجید

پژوهش حاضر به«شرح مکانیسم زمین‏لرزه‏ های مخرّب و مصادیق معنایی و عملکردی آن در کلام الله مجید» می‏پردازد. خداوند متعال در راستای تربیت انسان‏ها از برخی وقایع مقدّر در عالم پرده برمی‏دارد تا با این پشتوانه انسا‎ن‏ها به ثبات ایمان نائل شده و با حفظ پیوستگی و استمرار در مراقبه، در جهت زندگی جاودانه خود تلاش مستمر داشته باشند. اخباری که از عظمت واقعه رستاخیز و اهمیت آن، به ویژه پدیده زمین‎لرزه در آستانه آن خبر می‎دهد، کرامت انسانی را احیا می‏کند زیرا آگاهی از گذشته و آینده، انسان را به نگرشی صحیح در زمان حال وامی‎دارد.

در این پژوهش سعی شده است به سوالاتی از قبیل زمین‏لرزه چیست؟ عوامل علمی شناخته شده وقوع زمین‏لرزه‏ها کدامند؟ و آیااینرخداددر قرآن کریم نیزمطرح شده است؟ مصادیق معناییو مفهومی زمین‏لرزه‏ها در قرآن چیست؟ و سوالاتی از این قبیل پاسخ داده شود. برای پاسخ‎گویی از روش تحقیق توصیفی –تحلیلی استفاده شده که با روش کتابخانه‏ای و مراجعه به منابع مکتوب و غیر مکتوب مطالب لازم با ابزار فیش‎برداری جمع‎آوری و تدوین گردید. آشنایی با آثار زمین‏لرزه در قرآن، تبیین منشأو عوامل ایجاد آن،کمک به بهبود بینش انسان از جهان هستی، فراهم کردن زمینه تأمل در زمین‏لرزه‏های دنیوی و عبرت‏آموزی از آن‏ها به منظور آمادگی مواجه با زمین‏لرزه‏های رستاخیز، از اهداف این پژوهش تلقی میگردد.

زمین‏لرزه ازجنبه دانش بشری یک پدیده طبیعی و حالت خاصى از تغيير شکل توده‏هایی از پوسته و زیربنای زمین است که در آن پديده‏های گسيختگى، برشی و لغزشی در مقياس‏های متفاوت رخ مىدهد. آیات و روایات نیز با اشاره به نوع آفرینش زمین که منجر به وقوع زمین‏لرزه می‎شود، به تبیین حوزه زمین‎لرزه‏های تقدیری برای توجه دادن انسان به تفکر در خلقت عالم و اندیشه در آثار، پیامد و غایت آن میپردازد. برخی از مضامین زمین‏لرزه در قرآن نیز به دایره افعال انسانی به منظور تنبّه و عبرت‎آموزی بشرباز می‏گردد که زمین‏لرزه‏های تنبیهی و تعزیری به شمار می‏آیند و خداوند سبحان ارزیابی و تشخیص علت معنایی آن را از انسان سلب نموده است. گروه سوم از لرزه‏های بیان شده هم مختص رستاخیز هستند که در مجموعه زمین‏لرزه‏های تقدیری تعریف می‎شوند واین موضوع حاکی از آن است که خداوند حکیم است و خلقتی هدفدار را تدبیر نموده است.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار