کد مطلب: 22157

سبک زندگی مؤمنان و کافران از دیدگاه قرآن

چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶

در این تحقیق، «سبک زندگی مؤمنان و کافران از دیدگاه قرآن» مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به آن که افکار و اعتقادات در رفتار و اعمال انسان ها تأثیر مستقیمی دارد و همچنین عادات رفتاری باعث تغییر در تفکر آن ها می شود، سعی بر آن است که سبک‌های کلی و جزئی مؤمنان و کافران در کنار هم و با توجه به آیات قرآن کریم گزارش و از این طریق نوع و روش زندگی آن دو بیان شود. هدف تحقیق آن است که به پاسخ این سوال دست یابد که روش برخورد و رفتار هریک از آن‌ها در تعامل با افراد و اشخاص و گروه‌های مختلف با توجه به شرایط و وقایع ایجاد شده و همچنین موجودات و محیط‌ها و موارد دیگر چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سؤال از روش تحقیقی- توصیفی استفاده شده است که با استناد به آیات قرآن کریم و تفاسیر آن ها و عمدتاً منابع دست اول، مطالب مورد نیاز با استفاده از ابزار فیش برداری جمع آوری و سپس تدوین گردید.

سبک زندگی شامل رفتارهایی می شود که به شکل مستمر تکرار شده و به شکل عادت درآمده و منعکسکنندةگرايش‌هاوارزش‌هاييکفرديا گروهاست. می توان گفت؛ مبنای کلی رفتار و شیوه مؤمنان، تواضع و فروتنی است و در برابر دوست و دشمن، محبت و مهربانی را اختیار کردهاند. به تمام موجودات و افراد و همین طور اماکن و زمان های مختلف توجه داشته و آبادانی را روش خود برگزیده اند و تنها زمانی که با دشمن مکتب خود مواجه شوند، تکبر و خشونت را حربه مقابله با ایشان قرار می‌دهند. در مقابل، کافران در تعاملات خود با دوست و دشمن، تکبر و خودخواهی را پیشه خود قرار داده و فاسد کردن تمام منابع و ارتباطات، اولویت ایشان در زندگی بر روی زمین است. آغاز کننده دشمنی همیشه اوست و تنها به منفعت خود می‌اندیشد. می توان گفت که منفعت طلبی او نیز همواره از فراموشی خدا و سپس فراموشی خود ناشی می شود.

واژگان کلیدی: سبک، مؤمن، کافر.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار