کد مطلب: 16540

سلامت روان و رابطه آن با پای بندی به ارزش های اخلاقی در بین دانش آموزان دبیرستانی منطقه 5 شهر تهران در سال 92

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴

اسلام ،نظامی متشکل از سه رکن اعتقادات، اخلاق و حقوق ،که هر سه نظام توصیفی،ارزشی و تکلیفی ضامن رشد و سلامت مادی و معنوی جامعه انسانی هستند. در فرهنگ دینی حسن خلق،تواضع، بردباري و شرح صدر، عفو و گذشت و مدارا كردن، خوش گماني ، صله رحم ، تغافل، رازداري و انصاف از جمله ارزش های اخلاقي است كه به بهبود روابط اجتماعی و سلامت روان كمك مي كند. از این رو به نظر می رسد بین سلامت روان و پای بندی به ارزش های اخلاقی رابطه وجود داشته باشد

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار