کد مطلب: 16537

جایگاه ربا در بانکداری ایران

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴

ربا در فقه امامیه به دو نوع معاملی و قرضی تقسیم میشود، از ادله ی اربعه حرمت هر دو نوع ربا استفاده می شود و دلیلی بر محدود کردن این حرمت وجود ندارد. حیله هایی برای نیفتادن به این گناه مطرح است که موافقان و مخالفانی را دارد

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار