کد مطلب: 16536

معاد جسمانی از منظر آیات و روایات و تطبیق آراء امام خمینی(ره) با آنها

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴

. اعتقاد به معاد و ادامه حیات انسان پس از مرگ در جهانی دیگر یکی از اساسی ترین باورهای دینی است، و توجه به ابعاد جسمانی و روحانی آن همواره مورد عنایت و اندیشه ورزی حکما، فلاسفه و اندیشمندان اسلامی بوده است

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار