کد مطلب: 16497

معیارهای بهره برداری صحیح از رسانه ها بر مبنای فرهنگ اسلامی

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

امروز در عصر ارتباطات و اطلاعات با افزایش چشم گیر رسانه ها اعم از دیداری- نوشتاری- شنیداری و سایبری مواجه هستیم و اذهان و افکار عمومی از هر طیف و سنی در معرض انواع پیام هایی قرار دارند که صاحبان رسانه ها از طیف ها و جناح های مختلف در جامعه می پراکنند. به ویژه آنکه نظام سلطه و استکبار جهانی پس از آنکه در جنگ نظامی به موفقیت نرسیده و هزینه های گزافی را در نبرد سخت از دست دادند به جنگ نرم و تسخیر افکار و اندیشه ها و نابودی هویت ملل گام نهادند که در این مسیر، رسانه اصلی ترین ابزار قدرت نرم گردیده و امپریالیسم رسانه ای غرب، طراحی ها و برنامه های پیچیده ای را اجرایی می نماید.

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار