کد مطلب: 16495

بررسی فقهی ادله¬ی اثبات نسب با تکیه برعلم قاضی در استفاده از آزمایشDNE

چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴

تولد هر انسانی ناشی از پیوند زناشویی زن و مرد است که در اصطلاح به آن نسب می¬گویند. نسب هرکس با توجه به دلایلی که موجود و حاضر است، مشخص می شود. مانند: سند ولادت، شناسنامه، شهود و ... . اما گاهی اتفاق می¬افتد که نسب، مورد تردید قرار می¬گیرد و یا اصلاً نسب فرد مشخص نیست. مانند زمانی که پدر احتمالی، فرزند خود را انکار کند. در اینگونه موارد، شرع و قانون به کمک افراد آمده و با استفاده از ادله¬ی اثبات نسب، به کشف نسب واقعی افراد می¬پردازند. که این امر با چالش¬های جدی روبرو می¬شود

    نمايش مقاله

    نمايش تصوير

    نمايش اخبار